1انتخاب محصول
2اختیارات دامنه
3 پیکربندی
4تایید سفارش
5تکمیل سفارش

امکان اجرای هیچ گروه محصولی نمیباشد